• log in
 • create an account

Personal data processing information

RODO

INFORMACJA

o przetwarzaniu danych osobowych Kandydatów na studia/Studentów przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Na podstawie art. 13 (lub/i) 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r. – dalej: „Rozporządzenie” lub „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, strona internetowa: up. krakow.pl). Z Administratorem Danych Osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail: info@up.krakow.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany w zdaniu pierwszym;
 2. Osoby, których dane dotyczą mogą skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących: przetwarzania danych osobowych, korzystania z praw dotyczących przetwarzania danych osobowych, pisząc na adres elektroniczny iod@up.krakow.pl, lub adres Administratora Danych, wskazany w pkt 1;
 3. Uniwersytet w związku ze swoim przeznaczeniem przetwarza dane osobowe w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych wynikających z  art. 69 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r., poz. 742 t.j.) art. 6 ust. 1 lit. a) i c) RODO i aktów wykonawczych oraz przepisów dotyczących archiwizacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO.
 4. Uniwersytet przetwarza dane osobowe także poprzez przechowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie zbiorów archiwalnych zgromadzonych w Archiwum Uniwersytetu Pedagogicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO w związku z art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r., poz. 742 t.j.) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 poz. 164 t.j.).
 5. Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania. Uniwersytet będzie przetwarzać zebrane dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji ustawowych i statutowych zadań Uczelni, w tym przez czas trwania procesu rekrutacji (przez okres 10 miesięcy od zakończenia rekrutacji będą przechowywane dane osób, które nie zostały wpisane na listę studentów danego kierunku studiów.
 6. Osoba, których dane dotyczą ma prawo, w zależności od podstawy prawnej przetwarzania, skorzystać z uprawnień przysługujących jej na podstawie przepisów prawa, w tym do:
  • Dostępu do swoich danych osobowych, czyli uzyskania od Administratora Danych potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane osobowe. Jeżeli dane są przetwarzane, jest on uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących użytkownikowi (art. 15 RODO, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 21 RODO);
  • Otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
  • Sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
  • Usunięcia danych, jeżeli Administrator Danych nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art.17 RODO);
  • Ograniczenia przetwarzania, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania; Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
  • Przenoszenia danych, czyli otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych ją dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator Danych dokonuje oceny istnienia prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);
 7. Złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych podczas procesu rekrutacji, a także w trakcie podjętych studiów jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na Administratorze. Aplikowanie na dany kierunek studiów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu i innych dokumentach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a) i g) RODO. Zakres żądanych w formularzach i dokumentach danych jest ograniczony do niezbędnego minimum, którego granice określa ustawodawca w aktach prawnych w szczególności z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki. Pobrane dane nie będą wykorzystywane w innych celach niż realizacja zadań ustawowych i statutowych Uniwersytetu. Student może być zobowiązany do podania dodatkowych danych, w tym danych wrażliwych zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. g) RODO, z uwagi na wymogi prawne związane z podjęciem studiów na określonym kierunku lub konieczność realizacji przez Uczelnię jego uprawnień. Przetwarzanie przez Uczelnię danych osobowych w innych celach niż określone w pkt 3 i 5 jest zgodne z prawem jeżeli osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę.
 9. Teren Uniwersytetu, z uwagi na konieczność utrzymania porządku i bezpieczeństwa oraz ochrony mienia, został objęty monitoringiem wizyjnym. Podstawę prawną stosowania monitoringu stanowi art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z art. 50 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r., poz. 742 t.j.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2021 r. poz.1933 t.j.). Zebrane dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane przez okres realizacji celu, , jednak nie dłużej niż przez 3 miesiące. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, w przypadku, w którym nagrania stanowią dowód lub Uczelnia powzięła wiadomość, że mogą stanowić dowód w sprawie.
 10. Dane osobowe przetwarzane w celach określonych w niniejszej Informacji nie będą przekazywane bez zgody osób, których dane dotyczą do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
 12. Złożenie dokumentów aplikacyjnych na dany kierunek studiów prowadzonych przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oznacza akceptację Regulaminu studiów oraz zapoznanie się z niniejszą Informacją o przetwarzaniu danych osobowych.