• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

filologia germańska, stacjonarne, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod FIG-SL6
Jednostka organizacyjna Instytut Neofilologii
Kierunek studiów filologia germańska
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe niemiecki, polski
Limit miejsc 100
Czas trwania 6 semestrów
Adres komisji rekrutacyjnej beata.kolodziejczyk-mroz@uken.krakow.pl
Adres WWW https://fg.uken.krakow.pl/
Wymagany dokument
 • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Tura 1 (01.06.2024 00:00 – 11.09.2024 23:59)

Trwające tury w innych rekrutacjach:
 • Przeniesienie na UKEN z innej uczelni
  Tura 1 (05.06.2024 12:00 – 31.12.2024 23:59)

Absolwent legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka niemieckiego (na poziomie biegłości C1 wg ESOKJ Rady Europy), jak również znajomością drugiego, wybranego języka obcego na poziomie co najmniej B1. Absolwent dysponuje ogólną wiedzą o literaturze, kulturze i historii krajów niemieckiego obszaru językowego, a także o samym języku niemieckim, oraz potrafi wykorzystać tę wiedzę w pracy zawodowej i życiu. Absolwent potrafi rozwiązywać podstawowe problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje ogólne, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Koncepcja kształcenia zakłada osiągnięcie przez absolwenta kompetencji o charakterze zarówno ogólnym, jak i zawodowym. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Absolwent kierunku Filologia germańska, niezależnie od ukończonej specjalności, dysponuje bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego w mowie i piśmie oraz zaawansowaną wiedzą o literaturze, kulturze i historii krajów niemieckiego obszaru językowego. Legitymuje się ponadto wysokim stopniem znajomości drugiego języka obcego, co z uwrażliwieniem na problematykę komunikacji interkulturowej pozwala mu na podjęcie pracy m.in. w środowisku międzynarodowym, w tym zwłaszcza w:

• biurach tłumaczeń,

• sektorze kultury i mediów (wydawnictwa, redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne),

• branży turystycznej,

• firmach prowadzących działalność promocyjną,

• przedsiębiorstwach zajmujących się obsługą klienta niemieckojęzycznego na stanowiskach wymagających bardzo dobrej znajomości języka niemieckiego oraz wiedzy z zakresu kultury krajów niemieckiego obszaru językowego,

• jednostkach administracji publicznej,

• szkołach językowych.

Absolwenci specjalności Nauczycielskiej i Nauczycielskiej z modułem biznesowym dysponują ponadto przygotowaniem pedagogicznym (teoretycznym i praktycznym, zdobytym podczas praktyk w szkołach) predestynującym do nauczania języka niemieckiego w szkołach językowych i innych placówkach oświatowych. Absolwenci są uprawnieni do podjęcia studiów II stopnia o specjalności nauczycielskiej w zakresie języka niemieckiego. Uzyskanie pełnych kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela będzie możliwe po ukończeniu pełnego cyklu kształcenia nauczycielskiego na studiach I i II stopnia.

Absolwenci specjalności Nauczycielskiej z modułem biznesowym i Język niemiecki w biznesie dysponują ponadto znajomością specjalistycznego języka biznesowego oraz wiedzą z zakresu prawa gospodarczego.

Absolwent studiów I stopnia otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Absolwent może kontynuować kształcenie na studiach II stopnia w krajach, w których obowiązuje dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego oraz na studiach podyplomowych.

Oprócz możliwości kontynuacji nauki języka niemieckiego na studiach stacjonarnych I stopnia naszą specjalnością jest również nauka tego języka od podstaw.


Kryteria przyjęć

Nowa matura

Wynik egzaminu maturalnego z języka niemieckiego lub innego języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

Wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez współczynnik 1,5. 

Stara matura

Wynik egzaminu dojrzałości z języka niemieckiego lub innego języka obcego nowożytnego - część pisemna.

 

 Specjalność

Wybór specjalności od II roku studiów: 

 • nauczycielska 
 • nauczycielska z modułem biznesowym
 • nienauczycielska - język niemiecki w biznesie 

Utworzenie danej specjalności jest możliwe pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów.

 

 Terminy

 • Rozpoczęcie rejestracji: 1 czerwca 2024
 • Zakończenie rejestracji: 11 września 2024
 • Ogłoszenie wyników: 12 września 2024
 • Wpisy na listę studentów: od 16 września 2024 do 17 września 2024
 • Ogłoszenie listy rezerwowej: 17 września 2024
 • Wpisy na listę studentów z listy rezerwowej: 18 września 2024