• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia w roku akademickim 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

filologia germańska, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod FIG-SM4
Jednostka organizacyjna Instytut Neofilologii
Kierunek studiów filologia germańska
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe niemiecki, polski
Limit miejsc 20
Czas trwania 4 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej joanna.gospodarczyk@uken.krakow.pl
Adres WWW https://fg.uken.krakow.pl/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia
 • Dyplom magistra studiów jednolitych
  Zadaj pytanie
Tura 1 (01.06.2024 00:00 – 15.09.2024 23:59)

Trwające tury w innych rekrutacjach:
 • Przeniesienie na UKEN z innej uczelni
  Tura 1 (05.06.2024 12:00 – 31.12.2024 23:59)

Opis studiów

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów posiada zaawansowaną i rozszerzoną wiedzę o języku niemieckim, literaturze i kulturze niemieckiego obszaru językowego oraz umiejętności wykorzystania tej wiedzy w pracy zawodowej, naukowej i życiu. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka obcego na poziomie biegłości C1+ (wg ESOKJ Rady Europy). Posiada ponadto interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent umie rozwiązywać skomplikowane problemy zawodowe i naukowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje ogólne oraz naukowe, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Koncepcja kształcenia zakłada osiągnięcie przez absolwenta kompetencji o charakterze zarówno ogólnym, jak i zawodowym. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia (szkoła doktorska).

Absolwent kierunku filologia germańska, który wybrał specjalność Nauczycielską, jest przygotowany do podjęcia pracy w sektorze edukacji jako nauczyciel we wszystkich typach szkół i innych placówkach oświatowych.

Absolwent kierunku filologia germańska, który wybrał specjalność Nauczycielską z modułem translatorycznym, jest przygotowany do podjęcia pracy w sektorze edukacji jako nauczyciel we wszystkich typach szkół i innych placówkach oświatowych, jak również do wykonywania zawodów w obszarze funkcjonowania korporacji międzynarodowych, firm turystycznych i przedsiębiorstw o różnym profilu, prowadzących działalność np. promocyjną, tłumaczeniową, wydawniczą, w środkach masowego przekazu, a także w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, kultury, w zakresie tworzenia i przetwarzania danych, itp.

Absolwent kierunku filologia germańska, który wybrał specjalność Przekład w biznesie, jest przygotowany do wykonywania zawodów w obszarze funkcjonowania korporacji międzynarodowych, firm turystycznych i przedsiębiorstw o różnym profilu, prowadzących działalność np. promocyjną, tłumaczeniową, wydawniczą, w środkach masowego przekazu, a także w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, kultury, w zakresie tworzenia i przetwarzania danych, itp.

Absolwent kierunku Filologia germańska, niezależnie od ukończonej specjalności, dysponuje doskonałą znajomością języka niemieckiego w mowie i piśmie oraz pogłębioną wiedzą o literaturze, kulturze i historii krajów niemieckiego obszaru językowego. Uzyskane kwalifikacje predestynują do podjęcia pracy w środowisku międzynarodowym, dając między innymi następujące możliwość zatrudnienia:

• jako tłumacz języka niemieckiego,

• w sektorze kultury i mediów (wydawnictwa, redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne),

• w branży turystycznej, • w firmach zajmujących się działalnością promocyjną,

• w przedsiębiorstwach zajmujących się obsługą klienta niemieckojęzycznego,

• w jednostkach administracji publicznej,

• w branży szkoleniowej.

Absolwenci specjalności Nauczycielskiej i Nauczycielskiej z modułem translatorycznym są ponadto uprawnieni do nauczania języka niemieckiego we wszystkich typach szkół, dysponując niezbędnym przygotowaniem pedagogicznym (teoretycznym i praktycznym, zdobytym podczas praktyk w szkołach). Absolwenci specjalności Przekład w biznesie i Nauczycielskiej z modułem translatorycznym dysponują ponadto zaawansowaną wiedzą i umiejętnościami w zakresie tekstów specjalistycznych w biznesie i ich przekładu, również przekładu poświadczonego.


Kryteria przyjęć

Studia przewidziane dla absolwentów studiów licencjackich na kierunku filologia germańska. 

W przypadku specjalności nauczycielskich konieczne jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji nauczycielskich uzyskanych na studiach I stopnia. 

Kryteria kwalifikacji:

Konkurs dyplomów. 

W przypadku uzyskania w toku postępowania kwalifikacyjnego takiej samej liczby punktów o przyjęciu na studia decydować będzie średnia ocen uzyskana w trakcie studiów I stopnia. 

 

 Specjalność 

Wybór specjalności od II semestru studiów. 

 • nauczycielska
 • nauczycielska z modułem translatorycznym
 • nienauczyclelska - przekład w biznesie

 

Utworzenie danej specjalności jest możliwe pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów.

 

 Terminy

 • Rozpoczęcie rejestracji: 1 czerwca 2024
 • Zakończenie rejestracji: 15 września 2024
 • Ogłoszenie wyników: 16 września 2024
 • Wpisy na listę studentów: od 17 września 2024 do 18 września 2024
 • Ogłoszenie listy rezerwowej: 18 września 2024
 • Wpisy na listę studentów z listy rezerwowej: 19 września 2024