• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia w roku akademickim 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

filologia rosyjska, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod FRU-SM4
Jednostka organizacyjna Instytut Neofilologii
Kierunek studiów filologia rosyjska
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski, rosyjski
Limit miejsc 20
Czas trwania 4 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej pawel.ligeza@up.krakow.pl
Adres WWW https://fros.up.krakow.pl/
Wymagany dokument
  • Tylko dyplom I stopnia
  • Tylko dyplom II stopniIa
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Opis studiów

Absolwent studiów posiada zaawansowaną i rozszerzoną wiedzę o języku, literaturze i kulturze z  zakresu języka rosyjskiego oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej, naukowej i w życiu. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka rosyjskiego na poziomie biegłości C1 + oraz może posiadać znajomość drugiego języka obcego na poziomie co najmniej B2+. Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent umie rozwiązywać skomplikowane problemy zawodowe i naukowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje ogólne oraz naukowe, a także uczestniczyć w pracy zespołowej.

Absolwent kierunku filologia rosyjska, który wybrał specjalność przekładoznawczą jest przygotowany do  wykonywania zawodów w obszarze funkcjonowania korporacji międzynarodowych, firm turystycznych i przedsiębiorstw o różnym profilu, prowadzących działalność promocyjną, tłumaczeniową, wydawniczą, w środkach masowego przekazu, a także w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka rosyjskiego. Absolwent kierunku filologia rosyjska, który wybrał specjalność nauczycielską jest przygotowany do podjęcia pracy w sektorze edukacji jako nauczyciel we wszystkich typach szkół i innych placówkach oświatowych.

Koncepcja kształcenia zakłada osiągnięcie przez absolwenta kompetencji o charakterze zarówno ogólnym, jak i zawodowym.

Absolwent studiów drugiego stopnia może kontynuować kształcenie w szkole doktorskiej oraz na studiach podyplomowych.


Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacji.

Konkurs dyplomów oraz  średnia ocen ze studiów I stopnia.

Studia przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia,  studiów II stopnia, jednolitych studiów magisterskich:

– kierunku: filologia rosyjska

– kierunku: filologia, specjalność inna niż filologia rosyjska, z poświadczoną znajomością języka rosyjskiego na poziomie minimum C1.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450 ) i nowymi standardami kształcenia nauczycieli specjalność nauczycielska realizowana jest wyłącznie na studiach II stopnia. Przy wyborze tej specjalności nie jest wymagany dyplom jej ukończenia na poziomie studiów I stopnia.

 

 

 Specjalność

– nauczycielska

– przekładoznawcza

 

 Terminy

  • Rozpoczęcie rejestracji: 21 września 2023
  • Zakończenie rejestracji: 29 września 2023
  • Ogłoszenie wyników: 2 października 2023
  • Wpisy na listę studentów: 
  • 3 października 2023 godzina 10:00-12:00