• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia w roku akademickim 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

filologia romańska, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod FIR-SM4
Jednostka organizacyjna Instytut Neofilologii
Kierunek studiów filologia romańska
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe francuski, polski
Limit miejsc 20
Czas trwania 4 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej halina.chmiel-bozek@up.krakow.pl
Adres WWW https://ifr.up.krakow.pl/
Wymagany dokument
 • Tylko dyplom I stopnia
 • Tylko dyplom II stopniIa
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Opis studiów

Oferujemy studia II stopnia stacjonarne

Specjalności:

 • Język francuski stosowany : copywriting
 • Literatury romańskie na świecie
 • Nauczycielska

Utworzenie danej specjalności jest możliwe pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów.

Studenci moją możliwość podjęcia studiów w ramach współpracy międzynarodowej i otrzymania tzw. podwójnego dyplomu z Uniwersytetem we Francji (Uniwersytet Grenoble Alpes).

Absolwent kierunku filologia romańska o specjalności "Język francuski stosowany: copywriting" jest przygotowany do wykonywania zawodów w obszarze funkcjonowania wyspecjalizowanych agencji (reklamowych lub copywriterskich), firmowych działów marketingu, środków masowego przekazu (prasa, radio, portale internetowe), instytucji (samorządowych, kulturalnych) a także w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, w zakresie tworzenia i przetwarzania treści itp. Absolwent może pracować m.in. jako: copywriter, specjalista ds. języka i wizerunku, specjalista ds. contentu, webwriter. Absolwent może również prowadzić własną działalność biznesową w zakresie usług związanych z copywritingiem i webwritingiem.

Absolwent kierunku filologia romańska, który wybrał specjalność "Literatury romańskie w świecie" jest przygotowany do pracy w instytucjach kultury, redakcjach czasopism i portali internetowych, organizacjach międzynarodowych, a także w dziedzinie współpracy międzynarodowej Polski z krajami frankofońskimi na całym świecie. Absolwent uzyskuje kwalifikacje, pozwalające mu na podejmowanie pracy w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach, w których oprócz dobrej znajomości języka francuskiego, wymagana jest umiejętność indywidualnej i zespołowej interpretacji treści kulturowych w formie pisemnej i ustnej w oparciu o metodę porównawczą. Absolwent jest także przygotowany do redagowania i tłumaczenia tekstów z dziedziny kultury polskiej i frankofońskiej z języka francuskiego na polski i z polskiego na francuski.

Absolwent kierunku filologia romańska, który wybrał specjalność "Nauczycielską" jest przygotowany do podjęcia pracy jako nauczyciel języka francuskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz innych placówkach oświatowych.

Koncepcja kształcenia zakłada osiągnięcie przez absolwenta kompetencji o charakterze zarówno ogólnym, jak i zawodowym.

Więcej informacji na naszej stronie internetowej w zakładce Rekrutacja. Na naszej stronie znajdują się też szczegółowe plany studiów

Znajdziecie nas również na Facebooku i Instagramie.


Kryteria przyjęć

Konkurs dyplomów – w przypadku takiej samej oceny na dyplomie średnia ze studiów I stopnia. 

Studia przewidziane dla:

absolwentów studiów I stopnia z dyplomem licencjata kierunku filologia romańska, absolwentów studiów I stopnia z dyplomem licencjata innych kierunków, a także absolwentów jednolitych magisterskich oraz inżynierskich ze znajomością języka francuskiego na poziomie miniumum B2 wg klasyfikacji poziomów zaawansowania Rady Europy (Uwaga: w tym przypadku istnieje konieczność zaliczenia zajęć: Wstęp do literaturoznawstwa oraz Wstęp do językoznawstwa – w porozumieniu z osobami prowadzącymi w/w kursy). 

W przypadku braku certyfikatu poświadczającego znajomość języka francuskiego na tym poziomie kandydat zdaje egzamin ustny z tego języka (rozmowa na temat wylosowanego tekstu). W momencie rejestracji w systemie rekrutacyjnym należy poinformować mailowo Sekretarza Komisji Rekrutacyjnej o chęci przystąpienia do egzaminu zjęzyka francuskiego.

W przypadku specjalności nauczycielskiej konieczne jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji nauczycielskich uzyskanych na studiach I stopnia. 

 

 

 Specjalność

-język francuski stosowany: copywriting

-literatury romańskie w świecie 

-nauczycielska

 

Utworzenie danej specjalności jest możliwe pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów.

 

Istnieje możliwość uzyskania podwójnego dyplomu z uniwersytetem Grenoble Alpes. 

 

 Terminy

 • Rozpoczęcie rejestracji: 22 września 2023
 • Zakończenie rejestracji: 6 października 2023
 • Rozmowy kwalifikacyjne/egzaminy: 9 października 2023
 • Ogłoszenie wyników: 9 października 2023
 • Wpisy na listę studentów (obowiązkowo): 11 październia 2023 (od 10:00 do 11:00)